Giới thiệu về thông tin nhà trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

I/ GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ:

 1. Khái quát tình hình:

Trường Mầm Non An Hà là một xã miền núi nằm ở phía bắc Huyện Lạng Giang, trường được thành lập trường năm 1996 .

 • Năm 1996 tổng có 12 CBGV – 11 lớp = 270 học sinh = 56% - giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh = 1đ/c, CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 5 đ/c.
 • Năm 1997 tổng có 12 CBGV – 11 lớp = 275 học sinh = 57% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 5 đ/c.
 • Năm 1998 tổng có 12 CBGV – 11 lớp = 245 học sinh = 58% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 5 đ/c.
 • Năm 1998 tổng có 12 CBGV – 11 lớp = 247 học sinh = 59% - giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh = 1đ/c, CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 5 đ/c.
 • Năm 1999 tổng có 11 CBGV – 10 lớp = 250 học sinh = 60% - giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh = 1đ/c, CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 5 đ/c.
 • Năm 2000 tổng có 11 CBGV – 10 lớp = 250 học sinh = 68% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 6 đ/c.
 • Năm 2001 tổng có 12 CBGV – 10 lớp = 260 học sinh = 74% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 5 đ/c.
 • Năm 2002 tổng có 12 CBGV – 10 lớp = 280 học sinh = 78% -  CSTĐ giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh = 2đ/c,  giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 3 đ/c.
 •  Năm 2003 tổng có 12 CBGV – 10 lớp = 283 học sinh = 80% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 6 đ/c.
 • Năm 2004 tổng có 12 CBGV – 10 lớp = 269 học sinh = 82% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 5 đ/c.
 • Năm 2005 tổng có 14 CBGV – 10 lớp = 267 học sinh = 85% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 6 đ/c.
 • Năm 2006 tổng có 15 CBGV – 10 lớp = 275 học sinh = 85% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 6 đ/c.
 • Năm 2007 tổng có 15 CBGV – 11 lớp = 360 học sinh = 92% - GVDG cấp Tỉnh + CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện  = 6 đ/c.
 • Năm 2008 tổng có 15 CBGV – 11 lớp = 378 học sinh = 94,5% -  GVDG cấp Tinht + CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 7 đ/c.
 • Năm 2009  tổng số có 17 CBGV - 12 lớp = 387 học sinh = 97% -  CSTĐ + giáo viên dậy giỏi cấp huyện = 10 đ/c.
 • Năm 2010 tổng có 18 CBGV – 12 lớp = 345 học sinh = 92% .

                                                                                         Hiệu trưởng;

 

                                                                                         Nguyễn Thị Nhâm