BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN lần thứ 1 năm học 2020 - 2021

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN lần thứ 1 năm học 2020 - 2021

Được tập huấn bồi dưỡng chuyên môn tại phòng giáo dục. Ban giám hiệu và tổ chuyên môn tổ chức tấp huấn, bồi dưỡng cho CBGV trong trường.

1. Đ/c Hà Thị Hương Quyến - Hiệu trưởng 

Chuyên đề:Nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý công tác bán trú trong cơ sở mầm non

Chuyên đề: Một số nhiệm vụ chuyên môn GDMN năm học 2020 - 2021

2. Đ/c Hà Thị Hoàn - Tổ trưởng CM 5 tuổi

- Chuyên đề: Thực hiện quyền trẻ em và phòng tránh chống bạo lực trẻ em trong các cơ sở màm non

3. Đ/c: Hà Thúy Cải - tổ trưởng Cm 3 - 4 Tuổi

Chuyên đề: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội phù hợp với bối cảnh địa phương